1. Głównym celem „Art-Masaż” Centrum Szkoleniowe Katarzyna Kostka jest prowadzenie działań edukacyjnych w ramach kształcenia kursowego z zakresu masażu klasycznego, przygotowanie teoretyczne i praktyczne do dalszej edukacji w zawodzie masażysty.

2. „Art-Masaż” Centrum Szkoleniowe Katarzyna Kostka realizuje zadania w zakresie podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia umiejętności fizjoterapeutów, masażystów, kosmetologów, specjalistów odnowy biologicznej, specjalistów branży SPA&Wellness oraz osób zainteresowanych dziedziną masażu w formie autorskich szkoleń m. in. z zakresu: masażu gorącymi kamieniami, masażu bańką chińską, masażu kijkami bambusowymi, masażu stemplami ziołowymi, masażu ciepłym miodem, masażu aromatyczną świecą, masażu hawajskiego „ Lomi Lomi”, masażu ajurwedyjskiego „Ayurveda Holistic”, Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej, Tapingu oraz pozostałych kursów/szkoleń z oferty edukacyjnej .

3. Warunkiem uczestnictwa w kursie/szkoleniu organizowanych przez „Art-Masaż” Centrum Szkoleniowe Katarzyna Kostka jest wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty za kurs/szkolenie w terminie i na zasadach określonych w umowie lub na podstawie informacji określonych telefonicznie/mailowo. W przypadku rezygnacji z kursu/szkolenia na 7 dni przed jego rozpoczęciem, organizator zastrzega sobie prawo do bezzwrotnej opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 % ceny kursu/szkolenia. Opłata ta może być również przekazana na poczet uczestnictwa w kursie/szkoleniu w innym terminie.

4. Przed rozpoczęciem kursu/szkolenia uczestnik zostaje zapoznany przez instruktora/szkoleniowca „Art-Masaż” Centrum Szkoleniowe Katarzyna Kostka z przeciwwskazaniami do wykonywania masażu i uwzględniając swój stan zdrowia, oświadcza pisemnie, że może uczestniczyć w zajęciach bez zagrożenia zdrowia swojego i innych uczestników.

5. Przed rozpoczęciem kursu/szkolenia, uczestnik zostaje zapoznany przez instruktora/ szkoleniowca „Art-Masaż” Centrum Szkoleniowe Katarzyna Kostka z zasadami prowadzenia zajęć, przepisami BHP.

6. Za szkody, zniszczenia mienia lub sprzętu należącego do organizatora kursu/szkolenia „Art-Masaż” Centrum Szkoleniowe Katarzyna Kostka spowodowane przez uczestnika kursu/szkolenia, odpowiada uczestnik.

7. Nieobecność na zajęciach bez wcześniejszego powiadomienia traktowane jest jako zajęcia odbyte (ze względu na indywidualny tok kursu/szkolenia).

8. Organizator ma prawo do zmiany lub odwołania terminu zajęć.

9. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć oraz materiałów dydaktycznych.

10. Wszystkie materiały dydaktyczne oraz praktyczna metodyka wykonywania technik masażu w poszczególnych szkoleniach stanowią wyłączną własność intelektualną organizatora szkolenia „Art-Masaż” Centrum Szkoleniowe Katarzyna Kostka są one prawnie zastrzeżone i nie mogą być bez zgody właściciela kopiowane i wykorzystywane przez uczestnika kursu/szkolenia lub inne podmioty, w części lub w całości, a szczególnie do celów szkoleniowych pod rygorem odpowiedzialności karnej.

11. Uczestnik kursu/szkolenia ma zakaz udostępniania materiałów dydaktycznych osobom trzecim oraz zakaz nauczania osób trzecich, poznanych na kursie technik masażu, bez pisemnej zgody organizatora kursu/szkolenia „Art-Masaż” Centrum Szkoleniowe Katarzyna Kostka.

12. Zabrania się spożywania alkoholu, palenia tytoniu, stosowania innych środków odurzających na terenie obiektu oraz uczestnictwa w kursie/szkoleniu pod ich wpływem, pod rygorem wykluczenia uczestnika kursu/szkolenia.

13. Organizator kursu/szkolenia „Art-Masaż” Centrum Szkoleniowe Katarzyna Kostka nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe z winy uczestnika kursu oraz za zaginione lub zniszczone mienie uczestników kursu/szkolenia.

14. Każdy uczestnik kursu/szkolenia jest zobowiązany posiadać wykupione we własnym zakresie ubezpieczenie OC oraz NW na czas trwania kursu.

15. Osobie wykluczonej z uczestnictwa w kursie/szkoleniu z powodu nie przestrzegania regulaminu nie przysługuje zwrot kosztów kursu/szkolenia.

16. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia oraz uwagi uczestnik kursu/szkolenia zobowiązany jest przedstawić pisemnie organizatorowi „Art-Masaż” Centrum Szkoleniowe Katarzyna Kostka podczas trwania kursu/szkolenia. Po tym terminie prawo do roszczeń wygasa.